måndag 28 juni 2010

Strategi för barns rättigheter

Idag överlämnar regeringen propositionen "Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige" till riksdagen. Strategin innehåller ett antal principer som ska vara utgångspunkt för riksdag, regering, statliga myndigheter, landsting och kommuner - som ju alla i sina verksamheter ska säkerställa barnets rättigheter.

Ett stöd som ska hjälpa det offentliga Sverige att bättre leva upp till Barnkonventionens krav.

Jag har de senaste åren kämpat för att Barnkonventionen ska bli svensk lag. Just för att det skulle stärka barns rättigheter. Regeringens ska nu bl a göra en kartläggning av hur svensk lagstiftning och praxis stämmer överens med Barnkonventionen. Kartläggningen ska ligga till grund för framtida beslut.

Jag räknar med, jag hoppas, att denna kartläggning ska leda fram till slutsatsen att Barnkonventionen ska bli svensk lag.

Vill du veta mer om vilka frågor som jag driver för att stärka barnens rätt, så finns det på min kampanjsajt www.berliner.nu. Läs också gärna Folkpartiet liberalernas barnpolitiska program "Se till mig som liten är" - som vi går till val på.

Regeringens förslag till ny strategi består av nio principer som uttrycker grundläggande förutsättningar för att stärka barnets rättigheter i Sverige. Strategin utgår från de mänskliga rättigheter som varje barn upp till 18 år har enligt internationella överenskommelser, särskilt FN:s barnkonvention. Regeringen föreslår att följande strategi för att stärka barnets rättigheter ska gälla:

* All lagstiftning som rör barn ska utformas i överensstämmelse med Barnkonventionen.
* Barnets fysiska och psykiska integritet ska respekteras i alla sammanhang.
* Barn ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem.
* Barn ska få kunskap om sina rättigheter och vad de innebär i praktiken.
* Föräldrar ska få kunskap om barnets rättigheter och erbjudas stöd i sitt föräldraskap.
* Beslutsfattare och relevanta yrkesgrupper ska ha kunskap om barnets rättigheter och omsätta denna kunskap i berörda verksamheter.
* Aktörer inom olika verksamheter som rör barn ska stärka barnets rättigheter genom samverkan.
* Aktuell kunskap om barns levnadsvillkor ska ligga till grund för beslut och prioriteringar som rör barn.
* Beslut och åtgärder som rör barn ska följas upp och utvärderas utifrån ett barnrättsperspektiv.

De initiativ som Alliansregeringen tar för att stärka barnets rättigheter är:
- Regeringen ingår en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för att intensifiera och utveckla arbetet med barnets rättigheter i kommuner och landsting. SKL ska ta fram en handlingsplan och genomföra åtgärder som kan stärka barnets rättigheter i olika verksamheter. Till det planerar regeringen att avsätta åtta miljoner kronor till SKL och en miljon kronor till Barnombudsmannen.
- En kartläggning kommer att genomföras för att belysa hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med de rättigheter som slås fast i Barnkonventionen.
- Ett system för att följa barns levnadsvillkor inom olika områden utifrån barnkonventionen håller på att utvecklas. Som en del i detta arbete får SCB 700.000 kronor.
- Regeringen tar flera initiativ för att förebygga och motverka våld mot barn, särskilt inom familjen. Barnombudsmannen får i uppdrag att ta fram ett material till föräldrar och blivande föräldrar om barnets rättigheter och som ska ta upp barnets rätt till skydd mot våld, såsom aga. En ny nationell studie om barns och föräldrars attityder till och erfarenheter av kroppslig bestraffning kommer att genomföras av Stiftelsen Allmänna Barnhuset, som också ska ta fram en skrift till yrkesverksamma och sprida kunskap till dessa om tidiga tecken på försummelse och barnmisshandel. Brottsförebyggande rådet får i uppdrag att kartlägga orsakerna till ökningen av anmälda fall av misshandel av små barn. Sammanlagt tilldelas dessa insatser 4,5 miljoner kronor.
- Regeringen inleder dialoger med frivilligorganisationer , myndigheter, SKL och Barnombudsmannen med utgångspunkt i de rekommendationer som Sverige fått av FN:s barnrättskommitté. Dialogerna är uppdelade på olika teman, bl a att stärka barnets rättigheter genom lagstiftning och barns kunskaper om sina rättigheter.

Folkpartiets partisekreterare Erik Ullenhags uttalande om förslaget finns här.
Läs mer om strategin här.
Hela propositionen hittar du här.

Erik Ullenhag, Solveig Hellquist och jag skrev nyligen en artikel i Aftonbladet om att Barnkonventionen behöver bli svensk lag.

Många är de liberaler som tidigare skrivit om barns rättigheter och Barnkonventionen, här är några: Anne-Marie Ekström, Mikael Wendt, Helena von Schantz, Sarah Karlsson, Adam Cwejman, Liberati, Daniel Rhodin, Linnéa Darell, Seved Monke, Jan-Olof Petersson

Inga kommentarer: