onsdag 10 mars 2010

Ideella föreningar och momsen

Det mesta kretsar kring erkännandet av Folkmordet 1915 just nu.
Dock fortlöper det vanliga riksdagsarbetet, så sedan lunch har jag varit i Kammaren på skattedebatt.

Gunnar Andrén (FP) var excellent, sa så här om jobbskatteavdraget, bland många andra höjdarformuleringar; Jag har bara hört 171 personer i Sverige som tycker att de har fått för mycket pengar i börsen. Bara 171 personer. Och de sitter alla i den här kammaren. Gunnar syftade naturligtvis på de 171 röd-gröna ledamöterna.

Här kommer mitt anförande (är inte helt säker på att jag sa exakt som jag skrivit i detta manus) - som handlade om hur viktigt det är att vi underlättar för de ideella föreningarna och registrerade trossamfunden i Sverige och inte försvårar och fördyrar, som tyvärr blir fallet om vi inte hittar ett bra sätt att hantera det EU-direktiv som vill att vi tar bort momsundantaget.

Fru Talman
Jag yrkar bifall till Skatteutskottets betänkande 2009/10: SkU28.
Som handlar om den ideella sektorns mervärdesbeskattning.

Och då känns det nödvändigt att starta med de ideella krafternas betydelse för vårt samhälle.

För det är just den kamp som människor fört utifrån sitt ideella engagemang som är och har varit grunden i den svenska demokratin. Allmän och lika rösträtt, till exempel, vars symbol, Blåklinten, som jag och andra folkpartister med stolthet bär - allmän och lika rösträtt vi hade aldrig varit där vi är idag om inte de ideella krafterna hade funnits. I Sverige har också social reformer ofta initierats av folkrörelserna. De ideella krafterna har varit och är av fundamental betydelse för det goda samhället.
Krafter där enskilda människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen.

Alliansregeringen presenterade i höstas den första propositionen någonsin om den ideella sektorns betydelse – Politik för det civila samhället. Och som vi biföll här i Kammaren förra veckan.
Det här är ett stort och viktigt erkännande av de ideella krafternas betydande roll i det svenska samhället.

Målet för Allianspolitiken är att förbättra villkoren för det civila samhället som en central del av demokratin. Vi från politiken ska stärka förutsättningarna för det civila samhället att bidra till samhällsutveckling och välfärd.


Fru Talman
Tusentals människor ställer dagligen upp i olika verksamheter där man gör en fantastisk samhällsinsats. Det gäller idrottsrörelsen, olika intresseorganisationer, kyrkor och samfund, Rädda Barnen, Röda Korset, ungdomsorganisationer, handikapprörelsen, pensionärsföreningar, nykterhetsrörelsen och kvinnojourer – för att nämna några av väldigt, väldigt många ideella föreningar. Genom de ideella organisationerna kan människor gemensamt lösa ett problem eller möta ett behov och samtidigt ge röst åt de som vanligtvis inte gör sin röst hörd.

För att komma lite mer till saken - skattefrågan;
Allmännyttiga ideella föreningar och registrerade trossamfund som bedriver verksamhet som de inte behöver betala inkomstskatt för - och de behöver idag inte heller betala någon moms för omsättning som görs i denna verksamhet.

Mervärdesskatteutredningen kom för några år sedan fram till att denna momsbefrielse inte är förenligt med EG-rätten. EU-kommissionen har också i en formell underrättelse till Sverige uppmärksammat detta. Och nyligen kom en utredningen med olika förslag om hur de svenska momsreglerna ska anpassas till EG-rätten.

Jag menar - att även om vi i ska rätta oss efter EU-direktiv, så måste utgångspunkten för oss i Sverige vara att undvika förändringar i momsreglerna för ideella föreningar och trossamfund.

Folkpartiets, och Alliansens, fokus ligger på att förenkla och stödja de ideella organisationernas verksamhet – inte att försvåra och fördyra.

Fru Talman
Låt mig ta exemplet idrottsrörelsen: som är vår största folkrörelse.
Den engagerar, entusiasmerar, fostrar och får människor att växa. Över 20.000 föreningar är anslutna till Riksidrottsförbundet och tillsammans samlar de fler än 3,5 miljoner medlemmar. Det ansvar som idrottsrörelsen tar för att fostra våra ungdomar till ansvarstagande medborgare som förstår värdet av demokrati och mänskliga rättigheter är också ovärderligt.

Folkpartiet vill bidra till att idrottsrörelsen kan fortsätta vara levande och till att fler människor lockas till fysisk aktivitet. Vår syn är att både elitidrott och breddidrott är nödvändiga och beroende av varandra.

Det finns mycket som FP vill göra för idrotten – det handlar om allt från att
* Att kommunerna ska se till att alla barn kan simma
Till att;
* Förtydliga reglerna kring sponsring så att företag garanteras full avdragsrätt för dessa.

Och inte minst viktigt, är att inte försvåra genom nya skatteregler.
Att idrotten och andra ideella föreningar skulle få mindre pengar att röra sig med vore givetvis mycket olyckligt.
Men det handlar inte bara om pengar. Ändrad moms- och skatteplikt skulle också innebära en stor ökning av många föreningars regelbörda.

Jag, liksom säkert många andra i Skatteutskottet, har ofta kontakt med många olika ideella föreningar på våra hemmaplaner. Både som privatpersoner och som politiker.
Och för många föreningar, det är jag övertygad om, skulle det i praktiken bli omöjligt att ens hitta en kassör för sin verksamhet om det blir mer omfattande krångliga regler.

Många lekmän drar sig redan idag för att ta på sig uppdrag som kassör eftersom den administrativa bördan och risken att oavsiktligt göra fel blir för stora.De kassörer som finns inom den ideella sektorn, lägger redan idag mycken tid och engagemang för att stötta sin förening genom att sköta dess ekonomi.
Folkpartiet vill inte tynga dem ytterligare.

Och inte heller medverka till att engagerade personer i framtiden inte tar på sig uppdraget som kassör i en ideell förening.

Det är inte rimligt att bidra till en ytterligare krångligare situation för dessa kassörer, det är inte rimligt att öka den administrativa bördan för knappa ideella krafter.

Fru Talman,
Jag menar att det är oerhört viktigt för det ideella Sverige att de regler som vi så småningom inför här, underlättar för föreningarna istället för att fördyra och komplicera.

Och jag är därför nöjd med att vi i Skatteutskottet är så tydliga i vårt betänkande.
Vi menade redan förra året att de allmännyttiga ideella föreningarna och trossamfunden även i fortsättningen bör få en så positiv behandling som möjligt när det gäller momsen.
Och nu understryker att det kommande förslaget till riksdagen bör innefatta en helhetsbedömning av påverkan på den ideella sektorn.
Vi skriver också uttryckligen att det är viktigt att de sammanvägda förslagen som kommer under nästa mandatperiod INTE innebär en försämring.

Låt mig avsluta med vad en av våra unga folkpartister, Anna Lundberg i Hallstahammar som är mycket engagerad i svensk ridsport har sagt i frågan. Hon säger:
Det ideella föreningslivet är viktigt! Låt inte omständlig administration döda idrotten!
Jag kan inte mer än att hålla med henne.

2 kommentarer:

edin_linnea sa...

Sant! Professor Dan Brändströmom den ideella sektorn på Seniorbloggen.se: "stiftelser och i idéella föreningar utgör själva kittet i våra samhällen"! bit.ly/cSkfZ3

Agneta sa...

Linnea - mellan varven tänker man ju inte så mycket på det, men börjar man väl fundera (både bakåt i tiden och här+nu) så inser man snabbt kraften och värdet i allt som görs ideellt. Vi jobbar på att hitta en lösning på momsen - så att vi både kan följa EU-direktiven och ändå inte försämra för föreningarna.