torsdag 16 september 2010

Sju bra skäl att rösta på Folkpartiet liberalerna

Här kommer en summering av mitt Berlinerbrev som skickades ut idag. Hela texten finns att läsa på min kampanjsajt www.berliner.nu

Innehåll
· Skolan
· Barnen
· Företagandet som ger arbeten
· Jämställdheten
· De äldre
· Tillgängligheten
· Liberalismen och de mänskliga rättigheterna
· Kryssa gärna Berliner

Sju bra skäl att rösta på Folkpartiet liberalerna
I en tobaksaffär i Kungsör sökte jag under valkampanjandet skydd från regnet en stund. Och fann mig snart samtalandes med ägaren och hans son som ville veta mer om bland annat Folkpartiets småföretagarpolitik. Efter en stund kom jag in på vikten av att rösta. Då såg den äldre mannen mig djupt i ögonen och sa;
"När man som vi kommer från ett land där det inte finns fria val, där åsikter förtrycks och där rösträtten bara är en vision. När man kommer från ett sådant land till Sverige - då går man stolt och glad och röstar. Det finns inget annat."
Då går man stolt och glad och röstar. Ja, det önskar jag att alla röstberättigade gör detta val. Och allra helst förstås på Folkpartiet. Här kommer några goda skäl till det.

1. För skolan
Folkpartiet behövs för en skola med fokus på kunskap, arbetsro och bättre villkor för kunniga lärare. Vi inför tidigare betyg och satsar på att ge stöd så tidigt som möjligt till de elever som behöver det. Och utmaningar till de elever som har behöver extra stimulans.

En väl fungerande skola skapar social rörlighet och öppna nya möjligheter för alla människor - oavsett familjebakgrund eller ekonomisk status. För den unga människa som har fått med sig minst hemifrån, betyder skolan allra mest. En skola med tydliga kunskapsmål liksom en högskola med hög kvalitet är av avgörande betydelse - inte bara för svenska ungdomars framtidschanser, utan också för Sveriges framtid som välfärdsnation.
Sverige ska vara en kunskapsnation i internationell toppklass.
Framtiden börjar i klassrummet.

2. För barnen
För de flesta barn är Sverige ett bra land att leva i. Men inte för alla. Och för mig är det en verklig hjärtefråga att vi vuxna gör vårt allra, allra yttersta för att stötta de barn som har det svårt. Så att alla barn får en så bra uppväxt som det någonsin går. Så att barnen får vara barn.

Alltför många barn mår psykiskt dåligt. Alltför många barn blir inte lyssnade till. Alltför många barn sviks av samhället, av oss vuxna, när de behöver oss som allra bäst. Vi behöver göra FN:s Barnkonvention till svensk lag. Vi behöver barnafrid i Sverige.

3. För företagandet som ger arbeten
Ska det skapas nya jobb behövs det företagare som vill ta risker och företag som växer. I Sverige har regelverken genom årtiondena gjorts allt krångligare och skatterna på företagande har varit höga. En avgörande utmaning för Sverige är ett fortsatt arbete för att lyfta svenskt företagsklimat. Bra villkor för företag att starta, växa och anställa krävs för att jobben ska bli fler och välståndet större.

Det ska löna sig att arbeta, utbilda sig och ta ansvar. Arbete ger inte bara försörjning, utan kan också betyda yrkesstolthet, gemenskap och känslan av att göra en insats för andra. Arbete och företagsamhet är också grunden för Sveriges välstånd. En särskild utmaning ligger i att minska ungdomsarbetslösheten, bland annat genom fler lärlingsplatser.

Med Folkpartiet i regeringen blir det fler lärlingsjobb för unga och fler förbättringar för småföretagen. Det ger fler människor en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden.

Dessutom behöver vi behålla kärnkraften så vi minskar koldioxidutsläppen och får tillgång till billig och klimatsmart energi. Det behöver industrin för att arbetena inte ska försvinna utomlands. Och det behövs för alla mindre företag som på olika sätt levererar varor och tjänster till de större industriföretagen.

4. För jämställdheten
Det liberala jämställdhetsarbetet handlar om att människor ska bedömas som individer - det är en fråga om livschanser och rättvisa. För oss som tror att begåvningen är jämnt fördelad mellan könen innebär det faktum att det främst är män som har makt, pengar och positioner att vi inte tar tillvara all kompetens som finns i samhället.

Att bekämpa mäns våld mot kvinnor är vår tids stora utmaning för jämställdheten. Oavsett om det är psykiskt eller fysiskt våld, sexuellt våld eller har sin grund i ett hederstänkande, är kampen mot det könsrelaterade våldet den mest akuta jämställdhetsfrågan. Förebyggande insatser, stöd till de utsatta och ökad kunskap behövs för att nå resultat.

Jämställdhet handlar om makt. Makt över pengarna. Makt över sina tankar. Makt över den egna kroppen. Jämställdhet handlar om frihet. Frihet från våld. Frihet från rädsla. Frihet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

5. För de äldre
Det är dags att förändra synen på äldre. Varje människa ska bli bemött utifrån den hon eller han är, och inte utifrån födelseår. Sverige behöver bli bättre på att ta tillvara äldres kompetens och den som behöver hjälp har rätt till en värdig äldreomsorg. Äldre som har hemtjänst eller bor på ett äldreboende ska ges tydliga rättigheter. Det ska finnas garantier så att äldre som vill får gå ut varje dag, så att äldre ska kunna välja mat och så att äldre par inte splittras när någon av dem behöver flytta in på ett äldreboende.

6. För tillgängligheten
I Lagen om stöd och service till vissa funktionhindrade, LSS, slås fast att målet ska vara att personer med funktionsnedsättning får möjlighet att leva som andra. Men rättspraxis har snävat in tolkningen av lagen. Folkpartiet vill därför förtydliga lagen så att den uttryckligen omfattar arbete, familj och ett jämlikt liv.

Människor med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar måste få bättre möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Det är ett mänskligt slöseri att slarva bort kompetens hos människor som handikappas på grund av arbetsmarknadens bristande tillgänglighet. Och så länge skolan inte är tillgänglig för barn med funktionsnedsättning, så länge kan vi inte säga att alla barn har lika tillgång till en likvärdig skola.

Det finns mycket kvar att göra innan samhället är tillgängligt för alla.

7. För liberalismen och de mänskliga rättigheterna
Folkpartiet föddes ur striden för allmän och lika rösträtt och vårt arbete för demokrati och marknadsekonomi segrade i Sverige. Vi har stått upp för individens frihet och varje människas rätt att själv välja vilken gud som hon vill tro på. Och rätten att inte tro alls.

Vår övertygelse om att alla människor förtjänar nya livschanser medförde att vi var en av arkitekterna bakom det svenska välfärdssystemet. På den internationella scenen har liberaler alltid stått upp för demokrati och mänskliga rättigheter och aldrig tjusats av förtryckarideologier. Och vår tro på individen har gjort att vi ständigt har drivit på för reformer som har ökat jämställdheten mellan kvinnor och män.

Ibland sägs det att liberaler har segrat och att liberala partier därför inte skulle behövas. Inget kunde vara mer fel. Liberala svar behövs även på dagens och morgondagens samhällsproblem.

Kryssa gärna Berliner
Mycket har gjorts de senaste fyra åren för att förbättra Sverige, men det finns mycket kvar att göra. Jag vill gärna få förnyat förtroende att fortsätta arbeta med de frågor som är viktiga för Västmanland och för Sverige. Därför ber jag om Din röst och Ditt kryss. Du hittar mig överst på Folkpartiet liberalernas riksdagsvalsedel för Västmanland.

Med förhoppningar om en återvald Allians med många starka folkpartister i riksdag, regering, kommuner och landsting,

Agneta
Riksdagsledamot för Västmanland
agneta.berliner@riksdagen.se
Folkpartiet liberalernas valmanifest 2010

Inga kommentarer: